denyhosts

Install DenyHosts to Server

yum install denyhosts

Edit Denyhosts on the Server

vi /etc/hosts.allow
vi /etc/hosts.deny

Whitelist IP Addresses

vi /etc/hosts.allow – setup whitelist IP addesses
sshd: IP Address

Restart DenyHosts

/etc/init.d/denyhosts restart
chkconfig denyhosts on
service denyhosts start

Check DenyHost Log Files

tail -f /var/log/denyhosts
tail -f /var/log/secure